Thứ Năm, 3 tháng 11, 2016

                                                                         Về  Html
Thẻ trong html:


.....các thẻ được mở bằng dấu <...> và đóng bằng dấu <.../>
vd: <p></p>
<!DOCTYPE html> thẻ khai báo
<html>

<head></head>:phần đầu chứa các thẻ mô tả về trang web.
<head>
           <title>.....</title>  Là thẻ chứa tiêu đề của trang web và hiển thị lên thanh tab
           <link..../> Là thẻ chứa link liên kết
           <meta.....> là thẻ chứa định dạng font của html
</head>
<body> :là thẻ chứa những phần hiển thị của trang web.
            <div></div> :..là thẻ để quy định vùng của các phần trên trang web
            <h1>/<h1> :là thẻ tiêu đề cỡ lớn nhất cho phần chứ trên html.có 6 thẻ từ <h1> đến <h6> với cỡ chữ nhỏ dần
           <p></p> :là thẻ để viết đoạn văn bản lên html.mỗi thẻ <p>là một đoạn.Trong thẻ <p></p ta dùng các thẻ </br> ở cuối câu dùng để xuống dòng trong một đoạn
          <img  ......./>  dùng để đưa ảnh có định dạng jpg hoặc png lên html với cấu trúc như sau:
                <img src=" link ảnh" width=".."(chiều rộng của ảnh)  height=".."(chiều dài của ảnh)/>
          Đưa video lên html bằng thẻ <ifream :
             <iframe width="560" height="315" src="linkvideo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
         Thẻ nhập xuất giữ liệu dùng các thẻ <input />
               Các thuộc tính của thẻ <input /> :
            text:để người dùng nhập dữ liệu hiển thị 
           password:để người dùng nhập dữ liệu ẩn dưới dạng ký tự chìm
           submit:để nguwoif dùng gửi dữ liệu
           reset:đặt lại giá trị trong các thẻ input
           checkbox: nhấn vào ô để chọn có hoặc không
<ul></ul>:là thẻ để tạo danh sách(liss) không có thứ tự
<ul>
       <li></li>các phần tử trong một danh sách
       <li được chứa trong thẻ <ul> hoặc <ol>
</ul>
<ol></ol>:là thẻ tạo danh sách có thứ tự(1 2 3 4 5)
              Ta có thể lồng các thẻ <ol> hoặc <ul> <li>  để tạo một danh sách phức tạp hơn
<table></table> là thẻ tạo bảng 
    <table>
         <tr>là một hàng ngang
                  <td> là một cột dọc</td>
        </tr>
           ....
</body>
</html>